Visual

18 jaar en verder?

Ouders van leerlingen in de bovenbouw krijgen met zaken te maken die van groot belang zijn voor de toekomst van hun kind. U ontvangt dan de uitstroombrochure. Daarin staan de stappen die we moeten nemen rond de achttiende verjaardag van uw kind.

Daarbij richten we de aandacht vooral op de uitstroom naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Daarnaast komt er als de leerling 17,5 jaar is informatie mee naar huis over onder andere studiefinanciering en Wajong.

Studiefinanciering

Als uw kind 18 jaar wordt stopt de kinderbijslag. Vanaf dat moment kunt u de tegemoetkoming studiekosten aanvragen bij DUO: www.duo.nl. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een extra studietoelage aan te vragen, die u aanvraagt via uw eigen gemeente.

Wajong

De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) is een uitkering voor mensen vanaf 18 jaar die een arbeidsbeperking hebben. Leerlingen van onze school die 18 jaar of ouder zijn ontvangen géén Wajong-uitkering meer. Pas wanneer uw kind van school af gaat wordt deze uitgekeerd. Drie maanden voordat uw kind 18 jaar wordt, kunt u ook als uw kind nog op school zit wel alvast de aanvraag indienen bij het UWV.

Op school organiseren we eenmaal per twee jaar een informatieavond rond al deze onderwerpen.

Door de participatiewet zijn wet- en regelgeving rondom Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong gewijzigd. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet