Visual

Didactisch klimaat

Voor een goed begrip hebben alle klaslokalen een smartboard. Dit biedt leerlingen meer mogelijkheden om de leerstof op te nemen, te verwerken of toe te passen.

De leerlingen leren ook buiten de school. Bijvoorbeeld tijdens excursies, uitstapjes en praktijklessen.

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij functioneert. Het is daarom belangrijk dat leerlingen weerbaar zijn, zich kunnen handhaven en voor zichzelf en ook voor de ander durven op te komen. Ook is inzicht in eigen gedrag als reactie op bijvoorbeeld emoties van belang voor het latere functioneren. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat leerlingen begrijpen wanneer er sprake is van pesten en wanneer van plagen. Ook leren wij hen hoe zij hiermee om kunnen gaan. Ze krijgen door extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied meer zelfvertrouwen en leren omgaan met de mensen en de wereld om zich heen.

Om beter met zichzelf en met de andere leerlingen om te gaan, maken wij gebruik van verschillende programma’s om leerlingen daarin te begeleiden.

De Vreedzame School

De Vreedzame school is er één van. Dit is een programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin zij leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Rots & Water

Een ander programma waar wij gebruik van maken is Rots & Water. Dit is een training die leerlingen leert om de eigen weerbaarheid te vergroten (te geloven in de eigen kracht). Tegelijkertijd leert het hen anderen respectvol tegemoet te treden. Het programma is ook geschikt om bijvoorbeeld pestgedrag om te buigen. Onze vakdocent gymnastiek, een onderwijsassistent en de leerkracht van de betreffende groep begeleiden deze training.

Leerlingenraad

Daarnaast hebben wij op school een leerlingenraad ingesteld. Deelname aan de leerlingenraad vergroot de betrokkenheid van de leerlingen onderling en bij de school. De raad bevordert actief burgerschap bij onze leerlingen. Leerlingen denken en praten mee over dingen die hen aangaan op school, bijvoorbeeld over het leefklimaat (veiligheid en plezier). Ook maken zij kennis met vergadertechnieken als discussiëren en notuleren. De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit alle klassen. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen door hun medeleerlingen voor een periode van een jaar. De leerlingenraad komt eenmaal per maand bijeen.