Visual

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg start direct na inschrijving bij de Commissie van Begeleiding. Op grond van bestaande gegevens en aanvullend onderzoek stellen we binnen zes weken een plan op.

Dit noemen we het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dit plan geeft de school op basis van de leermogelijkheden aan wat het te verwachten uitstroomniveau is voor de leerling en welke leerroute en welk onderwijsaanbod daarbij horen. Het OPP vormt voor de leraar het uitgangspunt voor handelen. We evalueren het OPP twee keer per jaar met de leerling en zijn ouders en stellen dit waar nodig bij. Leerlingen die de school verlaten, volgen wij nog drie jaar. Voor school is het belangrijk om te weten of de uitstroomkeuze nog steeds de juiste is en of de leerling de school verlaten heeft met de hiervoor benodigde competenties. Indien nodig kan het onderwijsaanbod voor volgende leerlingen hierop aangepast worden. Het ontwikkelingsperspectief plan vertelt iets over de vaardigheden van een leerling op theoretisch leergebied. De arbeidsvaardigheden worden getoetst via de competentielijn Indico.

Wij zetten onze eigen professionals binnen school in om onze leerlingen optimaal te begeleiden. Soms hebben wij hulp nodig van anderen en daarom werken wij samen met verschillende organisaties binnen onze regio zoals:

Binnen onze school werken wij met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een vijfstappenplan die wij gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

School Video Interactie Begeleiding

Regelmatig bezoekt de intern begeleider klassen in het kader van leerlingenzorg. Een vorm van observeren en evalueren die we daarnaast toepassen is School Video Interactie Begeleiding. Met deze observatie worden video-opnames in de groep gemaakt met als doel de leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. We gebruiken slechts korte fragmenten van de opname. Hierbij letten we op de wijze waarop de leerkracht lesgeeft en reageert op het gedrag van leerlingen. De videofragmenten bespreekt de intern begeleider met de leerkracht. Het videomateriaal is alleen voor intern gebruik en vernietigen we na gebruik.

Bedrijfshulpverlener

Op onze school zijn verschillende medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener. Zij volgen jaarlijks scholing en weten hoe te handelen bij calamiteiten. Taken van bedrijfshulpverleners zijn:

  • eerste hulp bieden bij ongevallen;
  • levensreddende handelingen uitvoeren/toepassen;
  • begeleiden van een leerling in ambulance naar huisarts of ziekenhuis;
  • voor spoedeisende hulp, bij afwezigheid van ouders;
  • signaleren van ziekteverschijnselen en vervolgens contact opnemen met ouders en/of GGD;
  • toedienen medicijnen onder voorbehoud.

Toedienen van medicijnen of vrij verkrijgbare aspirine, paracetamol of andere pijnstillers vindt uitsluitend plaats onder verantwoordelijkheid en met een schriftelijke verklaring van ouders, huisarts of behandelend arts met informatie over tijdstip, dosering en bijverschijnselen.