Visual

Leerroutes

Bij binnenkomst op Praktijkcollege Het Metrum delen we iedere leerling in binnen een leerroute. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau leerlingen uitstromen.

Dit kan zijn naar een arbeidsplaats of naar een vorm van dagbesteding. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

De verschillende leerroutes

Binnen het onderwijsprogramma werken wij vanuit het doelgroepenmodel van Sectoraat GO (www.gespecialiseerdonderwijs.nl). We gaan uit van vier leerroutes 2, 3, 4 en 5. Een leerroute zegt iets over de didactische en cognitieve mogelijkheden van een leerling, over de sociale vaardigheid en de zelfredzaamheid. Binnen de leerroutes zien we bij leerlingen veel individuele verschillen waar we actief op inspelen. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau leerlingen uitstromen.

Leerroute 2

Leerlingen in leerroute 2 hebben als niveau groep 1/2 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. De leerling in deze route komt meestal niet tot lezen en rekenen. De leerling stroomt uit naar werken in een weinig eisend, creatief of belevingsgericht dagcentrum.

Leerroute 3

Leerlingen in route 3 bereiken het niveau van leerlingen van groep 3/4 in het gewone basisonderwijs. De uitstroombestemming voor deze leerling zal zijn: werken in een dagcentrum of (beschut) werken, afhankelijk van de ondersteuning die een leerling nodig heeft.

Leerroute 4

Leerlingen in leerroute 4 hebben als niveau groep 5/6 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. Deze leerling behaalt met lezen tenminste niveau AVI-5 en rekent met getallen boven de 100. De uitstroombestemming voor deze leerling zal zijn een werkplek binnen een regulier bedrijf of een beschutte werkplek. Binnen deze leerroute valt ook een groep leerlingen die uitstroomt naar een dagcentrum, omdat zij door de ondersteuning die zij nodig hebben, baat hebben bij meer begeleiding.

Leerroute 5

Leerlingen in leerroute 5 hebben als niveau groep 7/8 van leerlingen in het gewone basisonderwijs. De uitstroombestemming voor deze leerling zal (beschutte) arbeid zijn of vervolgonderwijs: de entree-opleiding. De entree-opleiding duurt een jaar en bereidt voor op MBO-niveau 2. Na deze opleiding kan de leerling aan het werk als assistent binnen een bedrijf of de leerling kan de vervolgstap maken naar mbo 2.

Groepsindeling

Binnen de leerroutes zien we bij leerlingen veel individuele verschillen waar we actief op inspelen. Aan de leerroute kun je zien op welk niveau leerlingen uitstromen, maar dit kan ook weer afwijken naar gelang de beperking die een leerling ervaart. Het onderwijsaanbod verschilt per leerroute, doordat de einddoelen per leerroute anders zijn. Een leerling in leerroute 2 heeft meer tijd nodig om een volgend tussendoel te bereiken dan bijvoorbeeld de leerling in leerroute 4 of 5. Ook is de tijd die we besteden aan de verschillende leergebieden niet gelijk.

De groepen zijn ingedeeld naar leerroute waarbij er vaak combinatiegroepen zijn van leerlingen uit leerroute 3 en leerroute 4/5. Daarnaast is er voor het gehele vso een verdeling in onder-, midden- en bovenbouw. Daarbij zijn combinaties mogelijk. Voor alle leerlingen geldt dat ‘leren door doen’ centraal staat. Voorbereiding op arbeid neemt vanaf het begin een belangrijke plaats in op het rooster.