Visual

Onderwijsaanbod

Het Metrum wil het onderwijs zoveel mogelijk aan laten sluiten bij het regulier onderwijs. We werken met twee soorten uitstroomprofielen: arbeid en dagbesteding.

Het uitstroomprofiel arbeid is een opleiding voor leerlingen die geen volledig diploma kunnen behalen op vmbo-basisberoepsniveau of hoger en een praktische leerstijl hebben.

Het uitstroomprofiel dagbesteding leidt leerlingen op die uitstromen naar een dagbesteding.

Bekijk deze korte film waarin leerlingen vertellen over ‘Leren door doen’ op Praktijkcollege Het Metrum.

Diploma

Binnen Praktijkcollege Het Metrum werken wij toe naar een diploma. Te weten:

  • Diploma vso uitstroomprofiel arbeid verwijst naar (a) beschut werk, (b) arbeid of (c) arbeid met certificaten of
    mbo-entree.
  • Diploma vso uitstroomprofiel dagbesteding verwijst naar (a) arbeidsmatige dagbesteding (b) dagbesteding gericht op activiteiten (c) dagbesteding gericht op beleving.

Beide diploma’s geven weer:
1. De ontwikkeling en het niveau op het gebied van persoonsvorming van de leerling, de socialisatie en de kwalificatie (portfolio).
2. De wijze waarop de leerling heeft gewerkt aan socialisatie, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en burgerschapsvorming (de domeinen wonen, vrije tijd
en burgerschap).
3. De mate van beheersing van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden (het domein werken).

Werknemers- en vakvaardigheden beschouwen we als een
cruciaal onderdeel van het diploma vso uitstroomprofiel arbeid.

Voor het behalen van een van beide diploma’s geldt:
1. Een aanwezigheid van 95% binnen de mogelijkheid
van de leerling.
2. Het aanleveren van het portfolio met de onderdelen
wonen, werken en vrije tijd.
3. Een eindgesprek met een ‘proeve van bekwaamheid’.

Het volledige examenreglement vindt u hier.
Leerlingen die niet in aanmerking komen voor een diploma
ontvangen een certificaat.

Leren door doen

De school streeft naar een optimale ontwikkeling voor iedere leerling. Wij bieden leerlingen hiervoor de kennis en de vaardigheden aan die zij nodig hebben. Zo kunnen zij in de toekomst zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen onze maatschappij. Wij hebben ‘leren door te doen’ centraal staan.

Voor een goed leerproces staat een uitgebreid team klaar voor onze leerlingen. Naast een leerkracht voor iedere klas hebben we professionals zoals:

  • een onderwijsassistent
  • een intern begeleider
  • gedragsdeskundigen zoals orthopedagoog en psycholoog
  • therapeuten
  • psychomotore therapeut

Verschillende professionals nemen deel aan de Commissie van Begeleiding (CvB).

Lees hier meer over onze professionals en de CvB.

Bouwen

Onze groepen zijn ingedeeld in verschillende bouwen. De onderbouw is voor leerlingen van 12 tot 14 jaar, de middenbouw is voor leerlingen van 14 tot 16 jaar en de bovenbouw is voor leerlingen van 16 tot 18 jaar. Daarnaast hebben wij twee groepen met verschillende leeftijden door elkaar en deze leerlingen volgen de leerroute 2 en 3a.

Van school naar werk

De overstap van school naar werk is groot en een gedegen voorbereiding hierop is belangrijk. Die voorbereiding start bij binnenkomst op Praktijkcollege Het Metrum. In iedere bouw staan twee dagen per week ingepland voor het opdoen van praktijkervaring.

Ons onderwijsaanbod voor het uitstroomprofiel arbeid en uitstroomprofiel dagbesteding is te zien in de tabel ‘Wettelijk bepaalde leergebieden per uitstroomprofiel.

Groepen met extra ondersteuning

In de groepen D1 en D2 zitten onze leerlingen in leerroute 2/3. In deze groepen zitten leerlingen van alle leeftijden die behoefte hebben aan extra ondersteuning op verschillende gebieden. Deze leerlingen hebben baat bij meer structuur en/of meer praktisch gericht onderwijs. In groep D2 is dagelijks een onderwijsassistent aanwezig naast de leerkracht.

Het onderwijsaanbod in de groepen D1 en D2 is hetzelfde als in de andere groepen. We bieden alleen extra structuur in ruimte, tijd, activiteit en interactie. De benadering in deze groep is voorspelbaar, duidelijk en consequent. Hiervoor werken we met de ‘Geef me de 5’- insteek die praktische handvatten biedt. De methode werkt er naartoe dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen van persoonsafhankelijk, via structuurafhankelijk naar zelfstandigheid.