Visual

Uitstroom arbeid

Bij het maken van onderscheid tussen het profiel arbeid en dagbesteding is de vraag of een leerling arbeidsvermogen heeft.

Kan een leerling worden ingezet op een zelfstandige werkplek in het bedrijfsleven of functioneert een leerling beter op een beschutte werkplek. Cognitief functioneren is daarbij belangrijk, maar is ondergeschikt aan de vraag of de leerling kan werken en zich sociaal-emotioneel staande kan houden op een werkplek. Vanaf leerroute 3 tot en met 5 kijken we naar arbeidsvermogen.

Halverwege het schooljaar en aan het einde van ieder leerjaar maken we een inschatting van het arbeidsvermogen van een leerling. Dit doen wij met behulp van een competentielijn. De competentielijn beschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen om succesvol uit te stromen naar een uitstroombestemming. De competentielijn noemen we binnen onze school Indico. Met behulp van Indico brengen wij de vaardigheden en talenten van onze leerlingen in kaart en volgen wij hun ontwikkeling.

Arbeidsvaardigheden

In alle vormen van onderwijs zijn er criteria beschreven waaraan leerlingen dienen te voldoen om van het ene leerjaar over te gaan naar het volgende leerjaar. Voor het profiel arbeid is dit niet bij wet beschreven. Om echter planmatig en opbrengstgericht te kunnen werken, zijn (streef)doelen per leerjaar noodzakelijk. Op basis hiervan kunnen we in beeld brengen of een leerling zich conform verwachting heeft ontwikkeld. De kerntaak van het profiel arbeid is leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Theoretische kennis is belangrijk, maar niet bepalend voor succes op de arbeidsmarkt. Om door te stromen binnen het profiel arbeid is beheersing van de arbeidsvaardigheden doorslaggevend.

Praktische opleiding

Het uitstroomprofiel arbeid is in principe een zesjarige opleiding voor leerlingen die geen volledig diploma kunnen behalen op vmbo-basisberoepsniveau of hoger en een praktische leerstijl hebben. Het zesde leerjaar is een uitstroomjaar waarbij de leerlingen uitstromen zodra er een vervolgplek beschikbaar is. Hierdoor is het mogelijk om alle leerlingen na het verlaten van de school uit te laten stromen naar een vervolgplek. Het komt ook voor dat leerlingen tussentijds de overstap maken naar een andere vorm van onderwijs.

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Praktijkcollege Het Metrum ontvangt subsidie van de Europese Unie, via de gemeente Leiden. Het geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bedoeld om leerlingen van onze school zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Praktijkcollege Het Metrum is erg blij met deze middelen. Mede dankzij deze subsidie lukt het ons leerlingen hun talenten te ontdekken en ze bij de overstap naar allerlei vormen van werk optimaal te ondersteunen. Lees hier de uitgebreide uitleg.