Visual

Klachten en verzekering

Klachtenregeling

Praktijkcollege Het Metrum voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht, dan kunt u ons hierop aanspreken. De klachtenregeling van stichting Resonans is hier in te zien. Hierin zijn ook de procedure en termijnen vermeld. U kunt uw klacht over onheuse bejegening van de leerling of ongewenste omgangsvormen (pesten) als volgt aangeven:

  • U spreekt als eerste de leerkracht aan.
  • Wanneer uw klacht niet wordt opgelost, spreekt u de afdelingsdirecteur van de school aan;
  • Wanneer zij de klacht niet naar tevredenheid oplost, spreekt u de sectordirecteur van de school aan (Stijnie de Graaf).
  • Bij nog onvoldoende oplossing kunt u zich richten tot het college van bestuur van stichting Resonans (Iepe Roosjen en Bob Olders).
  • Als de stichting u niet naar tevredenheid kan helpen, kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Interne vertrouwenspersoon

U kunt te allen tijde advies vragen aan de interne vertrouwenspersonen binnen de school: Lynn Lardee of Maaike Ragay. Zij lossen de klachten niet op, maar adviseren u hoe verder te handelen en begeleiden u eventueel verder in het proces. Zij zijn op school bereikbaar en bieden u een luisterend oor en/of verwijzen u zo nodig door naar de externe vertrouwenspersoon. Gesprekken met de interne en externe vertrouwenspersonen zijn strikt vertrouwelijk. De school heeft ook een anti-pestcoördinator: Maaike Ragay.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  •  lichamelijk geweld
  •  grove pesterijen
  •  extremisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan. Daarin staat wat de school moet doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. De vijf stappen van de
meldcode zijn:

1.  In kaart brengen van signalen.
2. Collegiale consultatie en het zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
3. Gesprek met de ouders.
4. Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
5. Beslissen: zelf hulp organiseren of melden.

Verzekering

Praktijkcollege Het Metrum heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Uw kind is voor ongevallen verzekerd op weg van huis naar school, tijdens verblijf op school en bij het teruggaan naar huis. Uw kind is niet verzekerd voor aansprakelijkheid. Het verdient aanbeveling een WA-gezinsverzekering af te sluiten waarin ook de eigen aansprakelijkheid van uw kind is opgenomen.

Diefstal/beschadiging

Een school is een openbare ruimte. Als school zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van spullen van leerlingen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Daarom graag uw aandacht voor het meenemen van waardevolle spullen zoals onder andere een spelcomputer of een mobiele telefoon.