Visual

Klachten en verzekering

Klachtenregeling

Praktijkcollege Het Metrum voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht, dan kunt u ons hierop aanspreken. U kunt uw klacht over onheuse bejegening van de leerling of ongewenste omgangsvormen (pesten) als volgt aangeven:

  • U spreekt als eerste de leerkracht aan;
  • Wanneer uw klacht niet wordt opgelost, spreekt u de afdelingsdirecteur van de school aan of de sectordirecteur;
  • Wanneer zij de klacht niet naar tevredenheid oplossen, spreekt u het college van bestuur van stichting Resonans aan;
  • Wanneer de stichting u niet naar tevredenheid kan helpen, kunt u zich wenden tot de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs of de Landelijke Klachtencommissie.

Interne vertrouwenspersoon

U kunt te allen tijde advies vragen aan de interne vertrouwenspersoon binnen de school: Marjon van Vlijmen. Zij lost de klacht niet op, maar adviseert u hoe verder te handelen en begeleidt u eventueel verder in het proces. Zij is op school bereikbaar en biedt u een luisterend oor en/of verwijst u zo nodig door naar de externe vertrouwenspersoon. Gesprekken met de interne en externe vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Verzekering

Praktijkcollege Het Metrum heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Uw kind is voor ongevallen verzekerd op weg van huis naar school, tijdens verblijf op school en bij het teruggaan naar huis. Uw kind is niet verzekerd voor aansprakelijkheid. Het verdient aanbeveling een WA-gezinsverzekering af te sluiten waarin ook de eigen aansprakelijkheid van uw kind is opgenomen.

Diefstal/beschadiging

Een school is een openbare ruimte. Als school zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van spullen van leerlingen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Daarom graag uw aandacht voor het meenemen van waardevolle spullen zoals onder andere een spelcomputer of een mobiele telefoon.