Visual

Leerplicht en schorsing

Leerplicht

Bij ongeoorloofd verzuim neemt de afdelingsdirecteur contact op met Bureau Leerplicht. Dit geldt ook voor regelmatig te laat komen. Als er sprake is van zorgwekkend verzuim is de school verplicht dit door te geven aan het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.

Extra verlof

Een verzoek voor extra verlof moet schriftelijk, zes weken van tevoren worden ingediend bij de afdelingsdirecteur en wordt alleen ingewilligd in uitzonderlijke gevallen. Hiervoor is een formulier bij de leerkracht te verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijsoverheid. Wilt u meer dan tien dagen verlof aanvragen, dan moet u een formulier invullen voor Bureau Leerplicht. Deze formulieren zijn eveneens op school te verkrijgen. De consulent leerplicht zal in overleg met de directeur besluiten het verlof al dan niet te verlenen.

Schorsing en verwijdering

Veiligheid op school vinden wij heel belangrijk. Het kan voorkomen dat het gedrag van een leerling, zowel fysiek als verbaal, de eigen veiligheid of die van medeleerlingen of medewerkers in gevaar brengt. In voorkomende situaties informeren we ouders direct.

Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot schorsing van twee of meer dagen. We stellen Bureau Leerplicht en de onderwijsinspectie hiervan op de hoogte.

Op het moment dat het gedrag niet meer corrigeerbaar of hanteerbaar is, zullen we in goed overleg met ouders en het samenwerkingsverband zoeken naar een oplossing. Dat kan een andere school zijn of een setting met daaraan gekoppeld een passende behandeling. In voorkomende gevallen vragen we ontheffing van leerplicht aan en zoeken we naar een goede dagbesteding.