Visual

MR en Ouderraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich bezighoudt met de besluitvorming over beleid en het functioneren van de school.

De medezeggenschapsraad en het management van de school dragen samen bij aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. De MR van Praktijkcollege Het Metrum is ook die van de Korte Vlietschool en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De leden van de MR worden gekozen.

Oudergeleding:
Marije Kloek
Maartje Dessens
Sander van der Weg
Michelle Koolmoes-Gould

Personeelsgeleding:
Nienke Heskes
Linda Gijsman
Eveline de Bruin
Denicke Blommers

Het jaarverslag van de MR vindt u op de pagina Documenten.

Ouderraad

De ouderraad biedt ondersteuning aan het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten. Leden van de ouderraad komen vier keer per jaar samen voor een vergadering op school. Die vindt bijna altijd in de avonduren plaats. Tijdens deze vergaderingen zijn minimaal twee vertegenwoordigers van de school aanwezig. De zittingsduur van de ouderleden is twee jaar en zij kunnen zich daarna nog tweemaal herkiesbaar stellen.

GMR Resonans

Naast een MR, bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) binnen Resonans. Dat is de onderwijsstichting waartoe Het Metrum behoort.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die alle negen scholen van Resonans aangaan. Dat zijn zowel onze zml-scholen: Korte Vlietschool, vso Leystede en Het Metrum, De Duinpieper, Het Duin, De Oeverpieper en De Keerkring, als onze scholen voor LG/(E)MB/LZ: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek en De Witte Vogel.

In de GMR zitten leden namens de negen schoolteams en leden namens de ouders.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.