Visual

Oudercontact

Via Kwieb verspreiden we correspondentie zoals nieuwsbrieven van school, maar ook de mededelingen vanuit de klas van uw kind.

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarop we meer uitleg geven over deze digitale omgeving.

Informatiebijeenkomsten en oudergesprekken

Door het jaar heen zijn er informatiebijeenkomsten en oudergesprekken. Deze vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. De eerste informatieavond is aan het begin van het schooljaar. Voor de herfstvakantie is er een ouderavond om met de leerkracht de start van het schooljaar te bespreken. Daarnaast nodigt de leerkracht ouders twee keer per jaar uit om de voortgang van hun kind aan de hand van het ontwikkelingsperspectiefplan te bespreken. Dit evaluatiegesprek vindt eenmaal in januari en eenmaal in juni plaats.

Portfolio

De leerlingen op Praktijkcollege Het Metrum hebben een portfolio. Een portfolio is een persoonlijke map waarin leerlingen onder andere beschrijven wat ze kunnen, waarin recent werk van leerlingen en behaalde competenties en/of vaardigheidstoetsen in vermeld staan. De leerlingen stellen deze map zelf of met behulp van de leerkracht samen. Tweemaal per jaar gaat het portfolio mee naar huis en kunt u dit inzien. Daarnaast beschrijven we de vorderingen in het ontwikkelingsperspectiefplan, dat we twee keer per jaar evalueren.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Indien ouders van een leerling gescheiden zijn, volgt school de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht aan gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en de voortgangsgesprekken. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken.

Website en foto van uw kind

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto van uw kind op onze website of op ander promotiemateriaal van de school dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de teamleider.