Visual

Missie en visie

Missie

De school streeft ernaar de leerlingen de kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die zij nodig hebben om nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Met het oog op werken in de praktijk is het belangrijk voor ons om goede werknemers te leveren voor bedrijven in Leiden en omgeving. Hiervoor zetten we de komende schooljaren verdere stappen, onder meer door de samenwerking met bedrijven te versterken.

Visie

De leerlingen vormen het startpunt van ons denken. We spelen in op de mogelijkheden van leerlingen en geven handvatten voor de belemmeringen die leerlingen ondervinden. Inclusiviteit is voor Praktijkcollege Het Metrum richtinggevend. De school is toegankelijk voor álle leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte die kunnen leren en werken in een groep.
Voor korte individuele trajecten staan wij open.

We werken vanuit een gezamenlijke visie. Dat schept duidelijkheid naar (nieuwe) leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Onze visie op onderwijs is gebaseerd op vier leidende principes te weten veiligheid, eigenheid, eigenaarschap en partnerschap. In het document ‘definitie van kwaliteit’ hebben we beschreven wat wij zien als kwaliteit voor de verschillende domeinen waarop wij ons richten. De definitie van kwaliteit is onze ‘lat’ en een richtsnoer voor ons handelen. Het maakt ons ambitieniveau duidelijk. De principes en de definitie van kwaliteit zijn de haarvaten van ons Praktijkcollege. Als we in ons onderwijs en begeleiding onze kwaliteitslat halen, dan doen we recht aan onze principes en zijn we ervan overtuigd dat we onze missie met succes waarmaken. We verwachten dit succes ook terug te zien in de voortgang en eindresultaten van onze leerlingen.