Visual

Missie en visie

Missie

De school streeft ernaar de leerlingen de kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die zij nodig hebben om nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Met het oog op werken in de praktijk is het belangrijk voor ons om goede werknemers te leveren voor bedrijven in Leiden en omgeving. Hiervoor zetten we de komende schooljaren verdere stappen, onder meer door de samenwerking met bedrijven te versterken.

Visie

De leerlingen vormen het startpunt van ons denken. We spelen in op de mogelijkheden van leerlingen en geven handvatten voor de belemmeringen die leerlingen ondervinden. Inclusiviteit is voor Praktijkcollege Het Metrum richtinggevend. De school is toegankelijk voor álle leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Veiligheid vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van leerlingen. Daaraan geeft Het Metrum vorm in samenspraak met ouders en externe begeleiders.

Het Metrum biedt leerlingen uitdagingen en kansen passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden. In verschillende praktijkvormen binnen en buiten de school doen leerlingen leerervaringen op. We stimuleren leerlingen om verantwoording te nemen voor hun gedrag en verrichtingen. We helpen hen eigenwaarde, zelfkennis en zelfreflectie te ontwikkelen, passend bij hun leerniveau. Praktijkcollege Het Metrum biedt kwalitatief goed onderwijs, gegeven door professionals, dat aansluit bij de instroomeisen van de vervolgbestemming. Het Metrum stelt ambitieuze, maar realistische doelen voor de leerlingen en voor de eigen organisatie. Daar werken we planmatig en opbrengstgericht naar toe.

Identiteit

Onze school biedt ruimte aan verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. De signatuur van de school is algemeen bijzonder en de school is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag.