Visual

Missie en visie

De missie en visie van Praktijkcollege Het Metrum laten zien waar we voor staan en waar we voor gaan op onze school in Leiden, als onderdeel van Resonans speciaal onderwijs.

Missie

De school streeft ernaar de leerlingen de kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die zij nodig hebben om nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Met het oog op werken in de praktijk is het belangrijk voor ons om goede werknemers te leveren voor bedrijven in Leiden en omgeving. Hiervoor zetten we de komende schooljaren verdere stappen, onder meer door de samenwerking met bedrijven te versterken.

Visie

De leerlingen vormen het startpunt van ons denken. We spelen in op de mogelijkheden van leerlingen en geven handvatten voor de belemmeringen die leerlingen ondervinden. Inclusiviteit is voor Praktijkcollege Het Metrum richtinggevend. De school is toegankelijk voor álle leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte die kunnen leren en werken in een groep.
Voor korte individuele trajecten staan wij open.

Praktijkcollege Het Metrum is onderdeel van Resonans. Hieronder vindt u de missie en visie van onze stichting.

Missie Resonans speciaal onderwijs

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Resonans bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Visie Resonans speciaal onderwijs

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.