Visual

Aanmelden

LET OP: Op dit moment is plaatsing op Praktijkcollege Het Metrum voor het schooljaar 2023-2024 niet mogelijk, omdat de school aan haar maximale capaciteit zit. Lees hier het artikel.

Aanmelding bij Praktijkcollege Het Metrum kan op twee manieren:

  • Via de huidige school, in samenspraak met ouders, wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter is dan de huidige school kan bieden;
  • Rechtstreeks door ouders, wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

In beide situaties moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring

Belangrijke vragen voor de toelaatbaarheidsverklaring zijn onder andere: welke school past het beste bij uw kind? Welke extra ondersteuning heeft uw kind nodig? Om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen, levert u een compleet dossier van uw kind in bij de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. U krijgt een toelaatbaarheidsverklaring als de commissie uw aanvraag goedkeurt.

Wij verzoeken u uw kind altijd schriftelijk aan te melden. De wettelijke termijn voor aanmelding is bij ons tien weken voor de datum waarop u uw kind daadwerkelijk bij ons geplaatst wilt zien. Als u uw kind bij meerdere scholen tegelijkertijd wilt inschrijven verzoeken wij u dat aan ons te melden.

Toelating en plaatsing

Als een leerling is aangemeld bij Praktijkcollege Het Metrum en er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door het samenwerkingsverband, bespreekt onze Commissie van Begeleiding (CvB) de ondersteuningsbehoefte en plaatsingsmogelijkheid van de leerling. De CvB bestaat uit de psycholoog of orthopedagoog, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster en de afdelingsdirecteur van onze school. Bij een akkoord inzake het plaatsingsverzoek, kiezen we de best passende groep binnen Praktijkcollege Het Metrum. Indien er geen passende groep is op dat moment, bespreken we met ouders wat de mogelijkheden zijn: plaatsing in een andere groep, op een andere school of plaatsing op een later moment.

Geen toelating

Het kan zijn dat ondanks een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring de CvB besluit om een leerling niet toe te laten. Dit zal zij altijd beargumenteren. Als dit het geval is voor uw kind, is er altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken schoolbesturen en de directie van het samenwerkingsverband om een passende setting voor de leerling te realiseren.

Ouders kunnen tegen het besluit een bezwaarprocedure starten. Praktijkcollege Het Metrum zal bij afwijzing van een leerling aan de betreffende ouders de mogelijkheden voor schriftelijk bezwaar aanreiken.